Realizacja projektów

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 stwarza nowe, nieco odmienne warunki do współfinansowania inwestycji i gospodarki opartej na wiedzy, od perspektywy 2007-2013, w której wykorzystaliśmy na inwestycje i edukacje ogromne środki. Z Raportu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, wg stanu na koniec czerwca 2015 r., od początku uruchomienia programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 do 30 czerwca 2015 r. złożono 301,8 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne,jak i środki krajowe) 613,5 mld zł. Łącznie, od początku realizacji NSRO 2007-2013 zawarto 106 247 umów. Wartość wydatków kwalifikowalnych dla tych projektów wyniosła 410,6 mld zł, natomiast dofinansowanie UE 288,5 mld zł. Ogółem, wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność wg stanu na koniec czerwca 2015 r. wyniosła 346,3 mld zł, w tym dofinansowanie UE – 245,5 mld zł.

Nowa perspektywa finansowa to kolejne środki dla rozwoju naszego kraju. Łącznie Polska otrzyma 76,75 mld Euro, to jest prawie 324 mld zł. Projekty będą realizowane w ramach 6 programów operacyjnych (45,6 mld Euro): Infrastruktura i środowisko, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Cyfrowa, Polska Wschodnia, Pomoc Techniczna. Dodatkowo, podobnie jak w poprzedniej perspektywie, w każdym województwie realizowane będą odrębne programy operacyjne, wspierające rozwój inteligentnych specjalizacji, zgodny z profilem i kierunkiem rozwoju poszczególnych regionów (31,15 mld Euro).

Realizacja projektów to nie tylko wyszukanie możliwości dofinansowania, ale przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami, który będzie spójną projektowo koncepcją, realizującą polityki horyzontalne UE i jednocześnie wspierającą wyrównywanie poziomu rozwoju Polski i pozostałych krajów członkowskich. Należy przy tym pamiętać, że Instytucje zarządzające asygnują środki na spójne, przemyślane projekty i koncepcje, w zamian za realizację przyjętych założeń strategicznych Wspólnoty. Dobrze zaplanowany projekt to połowa sukcesu jego realizacji. Druga połowa to sprawna, elastyczna realizacja, prawidłowe wydatkowanie i rozliczenie środków zgodnie z wytycznymi, prawem krajowym i wspólnotowym.

Na wszystkich tych etapach wymagane jest zaangażowanie, czas i wiedza, pozwalająca na efektywną realizację projektu.

Oferuję usługi na wszystkich tych etapach – od poszukiwania możliwości finansowania, przez działania warsztatowe wspierające wypracowanie spójnej koncepcji, przygotowanie wniosku o dofinansowanie zgodnie z regulaminami konkursów i wytycznymi, wsparcie na etapie realizacji oraz rozliczania projektu a także na etapie późniejszych kontroli.