Możliwości pozyskiwania środków Unii Europejskiej na rozwój

„Okazje biznesowe są jak autobusy, zawsze przyjedzie następny.” – Richard Branson

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób mogą uzyskać dotację na rozwój swojego przedsiębiorstwa / instytucji w bieżącej perspektywie finansowej 2014-2020 na poziomie centralnym i regionalnym.

Udział w szkoleniu usystematyzuje posiadaną wiedzę i pozwoli zrozumieć mechanizmy pozyskiwania i przyznawania dotacji na inwestycje i rozwój kadry pracowniczej u beneficjentów pomocy.

Program szkolenia zakłada przegląd możliwości dofinansowania konkretnych typów projektów z poszczególnych programów operacyjnych. Uczestnicy dowiedzą się ponadto, jak ważne jest rzetelne zaplanowanie projektu przed pozyskiwaniem współfinansowania.

Uczestnicy: właściciele, zarząd, top management oraz osoby pracujące w jednostkach organizacyjnych odpowiedzialnych za pozyskiwanie dofinansowania na rozwój i realizacje projektów z funduszy strukturalnych.

Czas trwania: 2 dni

CEL SZKOLENIA:

Przekazanie informacji na temat nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020, jej założeń i możliwości pozyskiwania dofinansowania. Nabycie umiejętności wyszukiwania odpowiedniego dla pomysłu inwestycyjnego programu / działania umożliwiającego sfinansowanie planowanego przedsięwzięcia ze środków UE. Nabycie świadomości w zakresie istotnej wagi rzetelnego przygotowania projektu przed przystąpieniem do pozyskania dofinansowania. Po szkoleniu uczestnicy:

 • będą znali zakres dokumentów programowych unijnych i krajowych
 • będą wiedzieli jakie wyzwania stawia przed polską gospodarką Unia Europejska w bieżącym okresie programowania i na jakie działania będą przyznawane dotacje
 • będą potrafili znaleźć odpowiednie do pomysłu działanie w ramach poszczególnych programów operacyjnych 2014 -2020
 • będą mieli świadomość, dlaczego realizacja projektu rozpoczyna się w momencie planowania pozyskiwania dotacji unijnej na jego realizację

Metody szkoleniowe:

 • wykład / prezentacja / demonstracja
 • burza mózgów
 • case study
 • action learning

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Wytypować program operacyjny, z którego możliwe będzie otrzymanie przez nich dofinansowania
 • Sprawdzić możliwość uzyskania dofinansowania na daną inwestycję za pomocą wyszukiwarki / narzędzia / Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury
 • Posługiwać się wiedzą z zakresu logiki projektowej w projektach współfinansowanych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł I. Wprowadzenie do szkolenia

Moduł II. Wprowadzenie do problematyki współfinansowania unijnego

 • Wspólnotowe i krajowe dokumenty programowe
 • Umowa Partnerstwa
 • Strategia rozwoju kraju do 2020 roku
 • Różnice w odniesieniu do perspektywy 2007-2013

Moduł III. Przegląd ogólnopolskich programów operacyjnych w aspekcie możliwych do sfinansowania działań edukacyjnych, infrastrukturalnych i inwestycyjnych (osie priorytetowe, działania, poziomy dofinansowania, typy operacji, rodzaje beneficjentów itd.)

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia

Moduł IV. Prezentacja Regionalnego Programu Operacyjnego (dla danego województwa, z którego pochodzą uczestnicy)

 • Inteligentne specjalizacje
 • Strategia rozwoju województwa – gło9wne cele i założenia
 • Zakres Regionalnego programu operacyjnego – charakterystyka osi priorytetowych i działań, beneficjenci działań, poziomy dofinansowania
 • Zmiany w odniesieniu do perspektywy 2007-2013

Moduł V. Założenia wyjściowe do przygotowania do pozyskania dofinansowania. Logika projektowa w projektach unijnych.

Moduł VI. Prezentacja ministerialnego narzędzia do wyszukiwania dofinansowania

Moduł VII. Sesja pytań i odpowiedzi