Od pomysłu do projektu – przygotowanie wniosku o dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej 2014 -2020

„Skoro i tak będziesz myśleć, myśl odważnie.” – Donald Trump

 

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób przygotować się do pozyskania dotacji na rozwój swojego biznesu lub pomysłu w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 na poziomie centralnym i regionalnym.

Udział w szkoleniu usystematyzuje posiadaną wiedzę i pozwoli zrozumieć mechanizmy pozyskiwania i przyznawania dotacji na inwestycje i rozwój kadry pracowniczej u beneficjentów pomocy.

Program szkolenia zakłada zapoznanie uczestników z logiką projektową i sposobami przełożenia pomysłów na dokumenty aplikacyjne zgodnie z kryteriami oceny wniosku o dofinansowanie na poziomie formalnym i merytorycznym.

Uczestnicy: właściciele, zarząd, top management oraz osoby pracujące w jednostkach organizacyjnych odpowiedzialnych za pozyskiwanie dofinansowania na rozwój i realizacje projektów z funduszy strukturalnych.

Czas trwania: 3 dni

CEL SZKOLENIA:

Nabycie umiejętności patrzenia na pomysły w sposób perspektywiczny oraz przygotowanie projektów do dofinansowania w sposób zgodny z zasadami finansowania inwestycji infrastrukturalnych i edukacyjnych ze środków Unii Europejskiej. Po szkoleniu uczestnicy:

 • będą mieli świadomość, dlaczego realizacja projektu rozpoczyna się w momencie planowania pozyskiwania dotacji unijnej na jego realizację
 • będą znali zasady przygotowania dokumentów aplikacyjnych
 • będą potrafili zaprojektować inwestycję w aspekcie logiki projektowej w odniesieniu do celów, wskaźników realizacji, zadań, zasobów, budżetu i harmonogramu a także oceny ryzyka w projekcie
 • będą wiedzieli w jaki sposób odczytywać karty oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie

Metody szkoleniowe:

 • warsztaty
 • burza mózgów
 • action learning
 • wykład / prezentacja / demonstracja

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Przygotować projekt inwestycyjny lub edukacyjny w oparciu o logikę projektową projektów współfinansowanych ze środków UE
 • Przenieść przygotowany projekt w odpowiednie miejsca w generatorze wniosków o dofinansowanie przy uwzględnieniu kryteriów oceny wniosku na rożnych płaszczyznach

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł I. Wprowadzenie do szkolenia

Moduł II. Wprowadzenie do problematyki współfinansowania unijnego

 • Unia Europejska sponsoruje nasze inwestycje w rozwój, ale oczekuje od nas w zamian realizacji pewnych wskaźników zgodnych z polityką wspólnotową – czyli czy warto sięgać po dotację?
 • Typy działań i rodzaje projektów konkurujących o dofinansowanie
 • Jak wygląda wniosek o dofinansowanie?
 • Kryteria oceny wniosku o dofinansowanie projektu na płaszczyźnie formalnej
 • Kryteria oceny wniosku o dofinansowanie projektu na płaszczyźnie merytorycznej
 • Kryteria dostępu
 • Kryteria strategiczne

Moduł III. Logika projektowa w projektach współfinansowanych ze środków UE

 • Skąd wziąć pomysł na projekt ? Realizacja potrzeb inwestorów i dopowiedź na występujące problemy jako podstawa pozyskania dofinansowania z UE
 • Pomysł a wizja i strategia beneficjenta w perspektywie średnio i długoterminowej
 • Cele projektu, wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływanie projektu w perspektywie średnio i długoterminowej
 • Cele szczegółowe i zadania
 • Określenie niezbędnych zasobów – szacowanie potrzeb technicznych, organizacyjnych i osobowych potrzebnych do realizacji projektu
 • Harmonogram realizacji / wykres Gantta + 40% rezerwy czasowej
 • Budżet projektu – koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, poziom dofinansowanie, wkład własny, pomoc publiczna, luka finansowa
 • Szacowanie ryzyka w projekcie

Moduł IV. Przenoszenie projektu do generatora wniosku o dofinansowanie

 • Zakres danych w generatorze wniosków
 • Beneficjenci projektu / interesariuszy / grupy docelowe
 • Zakres projektu (cele, zadania, wskaźniki)
 • Miejsce harmonogramu i budżetu w generatorze wniosków
 • Dokumenty uzupełniające wymagane przy złożeniu wniosku o dofinansowanie

Moduł V. Sesja pytań i odpowiedzi