Jak poprawnie przygotować wniosek o dofinansowanie projektu?

Idę wolno, ale nie cofam się nigdy – Abraham Lincoln

Warsztaty przeznaczone dla osób, które chcą samodzielnie przygotować wniosek o dofinansowanie projektu inwestycyjnego lub szkoleniowego.

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jakie są różnie pomiędzy poszczególnymi formami kryteriów weryfikujących, specyficznych dla danego programu operacyjnego oraz poznają terminologię specyficzną dla wniosku unijnego i dokumentacji konkursowej.

W trakcie warsztatów uczestnicy nabędą umiejętności wypełniania wniosku o dofinansowanie i wyboru adekwatnych załączników oraz samooceny projektu w oparciu o kryteria oceny.

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy poprawią skuteczność działania w zakresie przygotowania wniosku z wykorzystaniem generatora wniosków, zrozumieją szeroki kontekst oceny projektów i przygotowania projektu w sposób umożliwiający zdobycie jak największej ilości punktów. Oczekiwanym efektem jest również poprawa efektywności w zakresie planowania i realizacji celów zbieżnych z celami programu operacyjnego.

Uwaga! Na jednym szkoleniu omawiamy tylko jeden typ generatora – RPO / PARP / POWER

CELE WARSZTATÓW:

Nabycie umiejętności samodzielnego przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami. Po warsztatach uczestnicy:

 • będą umieli stworzyć konto i poruszać się po generatorze wniosków zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie
 • będą znali zasady przygotowania dokumentów aplikacyjnych
 • będą potrafili samodzielnie wypełnić wymagane dla projektu pola w formularzu wniosku
 • będą wiedzieli w jaki sposób odczytywać karty oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie i pod ich kątem wypełniać wniosek

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy będą potrafili:

 • Przygotować wniosek wraz z załącznikami dla projektów współfinansowanych ze środków UE
 • Dokonać samooceny projektu w oparciu o kryteria dostępu, horyzontalne, merytoryczne, premiujące, specyficzne i rozstrzygające

METODY PRACY Z GRUPĄ:

 • Warsztaty z wykorzystaniem generatora wniosków online (wymóg stanowisk komputerowych lub możliwości podłączenia własnych komputerów przenośnych do sieci internetowej umożliwiającej pracę online)

PROGRAM WARSZTATÓW:

Moduł I. Wprowadzenie do warsztatów – sesja zapoznawczo-integracyjna

Moduł II. Jaki jest mój pomysł na projekt? – analiza pomysłów w kontekście wymagań danego programu / działania / konkursu

OPCJA DLA RPO / POIR / POIŚ / POPW OPCJA DLA POWER
 • Omówienie zapisów dot. działania / analiza Szczegółowego opisu osi priorytetowych i ich założeń
 • Omówienie wymaganych wskaźników produktu i rezultatu
 • Zbieżność z Regionalną strategią innowacji i adekwatność PKD do inteligentnych specjalizacji
 • Pojęcie innowacyjności w ujęciu wniosków unijnych
 • Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowalnych
 • Jak czytać dokumentację – omówienie typowego słownictwa branżowego w regulaminach konkursów
 • Omówienie kryteriów oceny projektów – typy kryteriów, obligatoryjność i fakultatywność, metody pomiaru i adekwatność oceny do zapisów we wniosku o dofinansowanie i załączników do wniosku
 • Rodzaje zadań i kategorie wydatków
 • Omówienie pojęcia kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań proporcjonalności odliczania podatku VAT
 • Omówienie zagadnień wkładu własnego i wkładu rzeczowego w projekt
 • Analiza ekonomiczno – finansowa przedsięwzięcia a wykonalność projektu
 • Zabezpieczenie wkładu własnego – formy, zasady
 • Zagadnienie pomocy publicznej i pomocy de minimis w projektach współfinansowanych ze środków UE – omówienie różnicy i identyfikacja zakresu pomocy
 • Omówienie zagadnienia trwałości projektu
 • Działania informacyjne i promocyjne
 • Omówienie zapisów dot. działania / analiza Szczegółowego opisu osi priorytetowych i ich założeń
 • Omówienie wymaganych wskaźników produktu i rezultatu
 • Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowalnych
 • Jak czytać dokumentację – omówienie typowego słownictwa branżowego w regulaminach konkursów
 • Omówienie kryteriów oceny projektów – typy kryteriów, obligatoryjność i fakultatywność, metody pomiaru i adekwatność oceny do zapisów we wniosku o dofinansowanie i załączników do wniosku
 • Omówienie pojęcia kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań proporcjonalności odliczania podatku VAT
 • Cross-finansing
 • Zaangażowanie personelu
 • Koszty pośrednie i bezpośrednie, zagadnienie ryczałtu
 • Omówienie zagadnień wkładu własnego i wkładu rzeczowego w projekt
 • Zagadnienie pomocy publicznej i pomocy de minimis w projektach współfinansowanych ze środków UE – omówienie różnicy i identyfikacja zakresu pomocy
 • Omówienie zagadnienia trwałości projektu
 • Działania informacyjne i promocyjne

 

Moduł III. Praca z generatorem wniosków

 • Logowanie i układ generatora
 • Pola wyboru
 • Pola otwarte (do uzupełnienia) i ograniczenie ilości znaków
 • Opis zadań i wskaźniki osiągnięcia celu
 • Specyfika budżetu projektu – wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane, budżet ogólny i szczegółowy, koszty bezpośrednie i pośrednie
 • Obliczanie poziomu dofinansowania, wkład własny
 • Tworzenie harmonogramu działań
 • Wypełnianie załączników

 

 Czas trwania: 2 dni