Cel: dobry tytuł. Dobry tytuł – to nie cel.

Taki przewrotny tytuł dzisiaj, ponieważ przy przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu dobranie syntetycznego tytułu do specyfiki projektu a jednocześnie unikanie wpisywania celu projektu jako tytuł jest niezwykłym wyzwaniem!

pracowałam kiedyś w firmie, w której utarło się, ze tytuł projektu to 1 wyraz. Powstało wiele ciekawych projektów: „Efektywni”, „Innowacyjni”, „Wizjonerzy”

Jak już wielokrotnie wspominałam w moich postach, naczelną zasadą przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie jest zadawanie sobie co chwilę pytania: JAK TO ZREALIZUJĘ? Tytuł projektu też warto rozpatrzeć w tym właśnie kontekście.

Dzisiajsza dobra rada:

TYTUŁ PROJEKTU

Nowa POWER SOWA czyli generator wniosków aplikacyjnych EFS w bieżącej perspektywie finansowej  wymaga wypełniania pól po kolei, bez możliwości przejścia do kolejnych zakładek, czy też generowania podglądu dokumentów. Dotyczy to również pola „tytuł projektu”, który musimy wpisać na samym początku w pole nr 1.6. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wersja 1.1. z dnia 1 kwietnia 2015 r. należy podać tytuł projektu, który: nie może być tożsamy z nazwą PO WER, ani nazwami osi priorytetowych, działań i poddziałań PO WER. Tytuł nie może liczyć więcej niż 1000 znaków i powinien zaczynać się od litery albo cyfry arabskiej – nie powinno się stosować jako pierwszego znaku w tytule projektu innych znaków takich jak cudzysłów, myślnik, nawias, itp. ani znaków specjalnych takich jak #,&,$,< itp.

Jednocześnie: tytuł projektu powinien być sformułowany w sposób zwięzły i nawiązywać do typu projektu, realizowanych zadań i grupy docelowej, która zostanie objęta wsparciem (jeśli dotyczy).

Przy tych założeniach powinniśmy udać się na spotkanie z Panią Kreatywnością (więcej o kreatywności przy tworzeniu wniosku o dofinansowanie projektu tutaj) i zastanowić się w samotności lub w większym gronie zespołu projektowego, jaki tytuł nadać naszemu projektowi i wnioskowi?

Na szczęście tytuł projektu nie stanowi przedmiotu oceny formalnej ani merytorycznej, możemy więc spokojnie pominąć zapisy Instrukcji w tym zakresie. niemniej jednak chciałam zwrócić uwagę na jeden mały szczegół z perspektywy późniejszej realizacji projektu: tytułu projektu używa się bez przerwy – w pismach, w dokumentacji, nagłówkach, stopkach, dokumentach projektowych (np. listach uczestnictwa w formach wsparcia), w działaniach informacyjnych i promocyjnych, zapytaniach o cenę czy przetargach, w rozmowach, tytułach emaili do zespołu projektowego, uczestników, instytucji zarządzającej. To naprawdę niezliczona ilość razy dziennie. Dlatego wygodnie jest, gdy tytuł projektu jest zwięzły ale krótki i nie jest opisem celu projektu. Jest to po prostu bardzo duże ułatwienie.

O ile łatwiej jest używać „Bratanki” zamiast „Polak Węgier dwa bratanki – adaptacja rozwiązań węgierskich w kształceniu kadr branży turystycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”

albo: „NU” zamiast „Nowoczesna Uczelnia jako system e-usług dla społeczeństwa informacyjnego województwa lubelskiego”

takich przykładów mogę namnożyć, ale mija się to z celem, bo już rozumiecie, o co chodzi?

O ile może tytuł projektu „NU” niewiele mówi i niewiele znaczy i nie wskazuje zupełnie na nic, o tyle już „Inżynier środowiska – zawód z przyszłością” jest zrozumiały i oddaje sens projektu.

Z mojego doświadczenia wynika, że wnioskodawcy często utożsamiają tytuł projektu z celem głównym, opisując w tytule zakres projektu lub podejmowane działania („Budowa i wyposażenie hali sportowej i pływalni w Akademii Rolniczej w Lublinie”, „Zwiększenie potencjału osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy poprzez większy dostęp do szkoleń zawodowych”). To zbędne, bo ani uczestnicy, ani instytucja nie zapamięta tak długiej nazwy (wierzcie mi, pisanie tego tytułu w każdym dokumencie jest naprawdę uciążliwe i wymaga wytężonej pracy mózgu) a z praktyki wiadomo, że każdy, nawet zespół projektowy czy władze beneficjenta, wymyślą sobie jakieś skrócone hasło identyfikujące projekt.

Projekty, nad którymi teraz pracuję, staram się aby miały krótką nazwę – jeśli sama wymyślam tytuł, ma on max. 5 wyrazów.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *