TERMIN

STOP KLATKA Z DNIA POWSZEDNIEGO Specjalisty ds. funduszy unijnych:

Wydaje Wam się, że praca w oparciu o wytyczne i procedury jest jasna i prosta? Otóż sytuacja z dzisiaj:

Dostałam pismo. W piśmie widnieje zapis, że mogę złożyć odwołanie od decyzji w terminie 14 dni.

Pismo wpłynęło do Uczelni 30.12.2015 r. Dzień 31.12.2015 r. był zgodnie z zarządzeniem Rektora dniem wolnym od pracy w zamian za jakiś inny dzień (pewnie 26.12.2015).

Próbuję zatem ustalić, kiedy upływa mi rzeczone 14 dni. Fundusze nauczyły mnie już, że jak nie ma zapisu, że DNI ROBOCZE to ZAWSZE chodzi o kalendarzowe. No to po kolei sprawdzam dokumenty źródłowe:

1) REGULAMIN KONKURSU: Terminy wskazane w niniejszym dokumencie – zgodnie z art. 50 ustawy – obliczane są w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 367, z późn. zm.).

2) Przy czym USTAWA dot. art. 50 to nie w/w KPA ale wg słownika pojęć i skrótów dołączonego do regulaminu jest to: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, a art. 50 brzmi:

Do postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania na podstawie ustawy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów

czyli:

3) znów REGULAMIN: Do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów.

ale nieco niżej:
Wnioskodawca może wnieść protest w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma informującego o wyniku oceny projektu.

przy czym:
Na podstawie art. 67 ustawy do obliczania terminów w ramach procedury odwoławczej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 poz. 267)

3) KPA: Art. 57. § 1. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.

Po przeanalizowaniu 3 dokumentów (słowo termin i pokrewne mu występują w KPA 92 razy) wiem już, że termin mi upływa 13 stycznia 2016. Czy nie można byłoby po prostu napisać, że mam na to 14 dni licząc od dnia następującego po dniu doręczenia?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *