PARP dla przedsiębiorczych Kobiet

Pozyczka PARP dla przedsiębiorczych kobiet

PARP WSPIERA PRZEDSIĘBIORCZE KOBIETY!

Tylko z wybranych powiatów w 8 województwach Kobiety prowadzące samodzielnie lub chcące prowadzić działalność gospodarczą mogą ubiegać się o pożyczkę w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet od PARP.

Zakres terytorialny kwalifikujący się do objęcia Pożyczką PARP:

  1. województwo warmińsko-mazurskie– powiaty: iławski, nowomiejski, gołdapski, działdowski, nidzicki, elbląski;
  2. województwo kujawsko-pomorskie– powiaty: rypiński, brodnicki, mogileński, świecki, golubsko-dobrzyński, wąbrzeski;
  3. województwo zachodniopomorskie– powiaty: wałecki, policki, goleniowski, kamieński, myśliborski, szczecinecki;
  4. województwo świętokrzyskie– powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, konecki, staszowski, pińczowski, sandomierski;
  5. województwo podkarpackie– powiaty: dębicki, tarnobrzeski, brzozowski, jasielski, krośnieński, bieszczadzki;
  6. województwo dolnośląskie – powiaty: wałbrzyski, górowski, złotoryjski, kłodzki, lwówecki, jaworski;
  7. województwo pomorskie– powiaty: nowodworski, sztumski, malborski, bytowski, człuchowski, słupski;
  8. województwo mazowieckie–  powiaty: szydłowiecki, radomski, przysuski, makowski, sierpecki, gostyniński.

O Pożyczkę PARP mogą się ubiegać Kobiety zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które:

1) są przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) zamierzają podjąć działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pożyczka nie może zostać udzielona kobiecie zamierzającej podjąć lub wykonującej działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

Pożyczka nie może zostać udzielona podmiotowi, o którym mowa w art. 6b ust. 3 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804), czyli osobom skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, podmiotom posiadającym  zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub pozostającym pod zarządem komisarycznym bądź znajdującym się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego lub takiemu, który naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Agencją – przez okres 3 lat od dnia rozwiązania tej umowy.

 Przedsięwzięcia kwalifikujące się do współfinansowania ze środków Pożyczki PARP 

1) uruchomienie działalności gospodarczej przez podmiot, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków;

2) rozwój działalności gospodarczej.

Pożyczka jest udzielana na okres nieprzekraczający 5 lat, przy czym okres realizacji Przedsięwzięcia objętego Pożyczką nie może przekroczyć 12 miesięcy od dnia następnego po dniu zawarcia Umowy pożyczki. Okres, na który udzielana jest Pożyczka obejmuje okres realizacji Przedsięwzięcia, ewentualną  karencję w spłacie Pożyczki oraz cały okres spłaty tej Pożyczki tj. okres od dnia podpisania Umowy pożyczki do dnia ostatniej spłaty.

Rodzaje wydatków kwalifikujących się do współfinansowania ze środków Pożyczki PARP

Wydatki niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, poniesione w okresie realizacji Przedsięwzięcia na:

1) pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości;

2) zakup usług, z wyłączeniem usług doradczych;

3) zakup wartości niematerialnych i prawnych;

4) adaptację obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych;

5) zakup materiałów i wyposażenia;

6) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy pożyczki.

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia Pożyczką nie zalicza się wydatków na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorcy, w tym zobowiązań publicznoprawnych.

Możliwe jest tylko jednokrotne uzyskanie pomocy finansowej w formie Pożyczki ze środków Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.

Limity kwot Pożyczki PARP

Wielkość Pożyczki nie może przekroczyć 95% wydatków kwalifikujących się do objęcia Pożyczką. Kwota Pożyczki nie może być niższa niż 20 000 zł i nie może przekroczyć 40 000 zł. Przedsiębiorca może uzyskać Pożyczkę tylko raz w okresie realizacji projektu – Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet. Oprocentowanie Pożyczki  jest stałe i wynosi 2% w stosunku rocznym.

Karencja w spłacie Pożyczki PARP

Przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia spłaty kapitału i odsetek. Karencja w spłacie Pożyczki nie może przekraczać jednego roku od dnia zakończenia Przedsięwzięcia objętego pożyczką. Karencja może zostać ustalona jedynie w okresie od zakończenia realizacji Przedsięwzięcia do rozpoczęcia spłaty Pożyczki. W okresie karencji odsetki nie są kapitalizowane.

Pomoc publiczna 

Pomoc finansowa w formie Pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013)

W przypadku Pożyczek udzielanych w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet wartość pomocy de minimis stanowi różnicę między zdyskontowaną rynkową wartością odsetek, która byłaby naliczona dla udzielanej Pożyczki, a zdyskontowaną wartością odsetek wynikającą z zastosowania oprocentowania właściwego dla Pożyczek zgodnie z zapisami Rozporządzenia (oprocentowanie stałe wynoszące 2% w stosunku rocznym). Rynkowa wartość odsetek jest obliczana według stopy referencyjnej, określonej w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.U. C 14 z 19.1.2008, s. 6).

WNIOSEK

Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć poprzez zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie internetowej www.parp.gov.pl  w terminie: od dnia 13 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. (w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30:00).

 

Pełna dokumentacja Funduszu Pożyczkowego PARP (http://www.parp.gov.pl/dokumentacja-programowa)

Wnioski do PARP (wzór wniosku) należy przygotowywać za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie PARP. Przed rozpoczęciem przygotowania wniosków należy zapoznać się z Instrukcją przygotowania wniosku aplikacyjnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *