TERMIN

STOP KLATKA Z DNIA POWSZEDNIEGO Specjalisty ds. funduszy unijnych: Wydaje Wam się, że praca w oparciu o wytyczne i procedury jest jasna i prosta? Otóż sytuacja z dzisiaj: Dostałam pismo. W piśmie widnieje zapis, że mogę złożyć odwołanie od decyzji w terminie 14 dni. Pismo wpłynęło do Uczelni 30.12.2015...

Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFMiR oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwane dalej „rozporządzeniem ogólnym” (art. 7), obliguje państwa członkowskie do zapewnienia równości szans kobiet i mężczyzn oraz do podjęcia...