Praktyki studenckie – założenia do konkursu POWER

Instytucja Pośrednicząca dla POWER 2014-2020, NCBiR 11 sierpnia ogłosiła konkurs dla Uczelni Wyższych w ramach wsparcia dla wchodzenia absolwentów na rynek pracy poprzez zwiększenie zaangażowania Akademickich Biur Kariery w realizację działań wspierających studentów i absolwentów ww wejściu na rynek pracy. Ogłoszenie konkursu zostało zaplanowane na  III kwartał br. Od ogłoszenia konkursu będziemy mieli miesiąc do rozpoczęcia naboru i prawdopodobnie kolejny miesiąc na składanie wniosków. jednak podstawowe założenia znane są już dzisiaj za sprawą Rocznego Planu Działań dla III Osi Priorytetowej POWER (wszystkie plany działań dostępne TU). Typ projektu: Realizacja wysokiej jakości programów stażowych.

Dla kogo? 

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych. Z możliwości aplikowania wyłączone są uczelnie o statusie państwowej wyższej szkoły zawodowej oraz niepubliczne wyższe szkoły zawodowe objęte projektem pozakonkursowym „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”. Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa, której jednostki spełniają w dniu złożenia wniosku warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku studiów oraz poziomie kształcenia określone szczegółowo w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i w aktach wykonawczych do tej ustawy (w przypadku uczelni nieposiadających podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni warunek dotyczy uczelni). Kierunek lub kierunki, na którym/ych będą realizowane działania w ramach projektu, nie posiada/ją w momencie zgłoszenia obowiązującej negatywnej oceny PKA.

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe zostaną objęte osobnym projektem pozakonkursowym, dotyczącym wdrożenia i przeprowadzenia specjalnego programu staży i praktyk w tych uczelniach.

Dopuszczalne jest współdziałanie uczelni w realizacji projektu w celu osiągnięcia wspólnego rezultatu. Każda z uczelni wchodząca w skład grupy musi spełniać wymogi określone w kryteriach dostępu.

Maksymalna wartość projektu:

 • dla uczelni kształcących do 4000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 1 500 000 PLN,
 • dla uczelni kształcących 4001-12000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 2 500 000 PLN,
 • dla uczelni kształcących powyżej 12000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 5 000 000 PLN.

W przypadku projektu złożonego przez grupę uczelni maksymalna wartość projektu zależy od sumy liczby studentów (jak powyżej) i nie może przekraczać 5 000 000 PLN.

Z czego będziemy rozliczani?

 • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS
 • Liczba studentów, którzy uczestniczyli w stażach wspieranych ze środków EFS

 Istotne założenia projektu:

 1. Projekt trwa nie krócej niż rok i nie dłużej niż dwa lata. Planowane wsparcie dotyczyć będzie głównie ostatnich roczników studentów, tak by odbyli staże tuż przed ich planowanym wejściem na rynek pracy. Projekt może objąć kilka następujących po sobie roczników, lecz nie jest wskazany zbyt długi okres jednego projektu, by móc dokonać ich przeglądu i weryfikacji.
 2. Staż trwa minimum 1 miesiąc, niemniej niż 120 godzin wykonywania zadań stażowych (należy zapewnić realizację stażu w wymiarze minimalnym gwarantującym pozyskanie przez stażystę odpowiedniego doświadczenia i efektywne wykorzystanie stażu).
 3. Średni koszt w projekcie na jednego uczestnika nie wynosi więcej niż 15 000 PLN. Wydatki muszą zostać ograniczone wyłącznie do finansowania działań bezpośrednio dotyczących odbywania przez studentów staży (stypendium stażowe), kosztów dojazdów, zakwaterowania i utrzymania (w przypadku staży poza miejscem zamieszkania), kosztów ubezpieczenia, badań lekarskich (jeżeli są wymagane), kosztów materiałów zużywalnych (niezbędnych do bezpośredniego wykonywania obowiązków stażowych (bez twardego sprzętu)), kosztów wynagrodzenia opiekuna po stronie pracodawcy oraz kosztów pośrednich (zgodnie z obowiązującymi wytycznymi).
 4. Wydatki w projekcie nie mogą przekroczyć maksymalnego poziomu:
  • dla miesięcznego stypendium stażowego studenta: 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (przy 168 godzinach pracy w miesiącu),
  • dla refundacji miesięcznego kosztu wynagrodzenia opiekuna po stronie pracodawcy: 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – stawka obowiązuje w wypadku wykonywania w wymiarze 168 godzin w miesiącu czynności związanych z opieką nad co najmniej 10 stażystami realizującymi obwiązki stażowe w takim samym wymiarze godzinowym. W pozostałych wypadkach wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanego przez studentów oraz liczby samych stażystów.
  • Koszty głównych działań, ponoszone w ramach projektu powinny zostać ograniczone do racjonalnie określonych poziomów, prognozowanych na podstawie zbliżonych działań, doświadczeń w ramach EFS oraz obowiązujących stawek w danym regionie.
  • Maksymalny poziom dopuszczalnego wynagrodzenia opiekuna może być przyznany jedynie przy jego pełnym zaangażowaniu (pełnoetatowa liczba godzin pracy w miesiącu oraz duża liczba nadzorowanych studentów). W przypadku niepełnego zaangażowania opiekuna – wynagrodzenie powinno być proporcjonalnie mniejsze.
 5. Wydatki ponoszone na realizację zadań w ramach projektu nie mogą być przeznaczone na działania finansowane ze środków budżetu państwa na kształcenie studentów studiów stacjonarnych i muszą zostać ograniczone wyłącznie do finansowania działań bezpośrednio dotyczących odbywania przez studentów staży.
 6. Zakres przedmiotowy stażu związany jest bezpośrednio z efektami kształcenia na prowadzonym przez uczelnię kierunku studiów i zapewnia ich praktyczne wykorzystanie w toku zadań wykonywanych na stażu.Staże powinny wiązać się bezpośrednio z zakresem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych przez studenta w procesie kształcenia, zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Studenci w pełnym zakresie korzystają z oferty uczelni, a efekty ich kształcenia zostaną wzmocnione elementami praktycznymi, w toku których będą zobowiązani wykorzystywać nabytą wiedzę w praktyce. Zakres realizowanych zadań określa uczelnia we współpracy z podmiotem przyjmującym na staż.
 7. Projekt przewiduje, że co najmniej 30% studentów kształcących się na danym roku na kierunku objętym działaniami w ramach projektu zostanie skierowanych na staż.projekt zapewnia efektywne wsparcie jak najszerszej grupie studentów, co niweluje rozbieżności w dostępie do praktycznych form kształcenia. W treści wniosku należy zawrzeć informacje o łącznej liczbie osób studiujących na danym roku studiów na kierunku, z którego wybrani zostaną stażyści.
 8. W celu zagwarantowania wysokiej jakości organizowanych staży konieczne jest zagwarantowanie minimalnych wymogów, obowiązujące w realizacji staży studenckich. Programy stażowe w ramach projektu uwzględniają zalecenia zawarte w Zaleceniu Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 88/01)

Kryteria premjujące w tym konkursie:

 • Wszystkie staże realizowane w projekcie będą trwały nie krócej niż 3 miesiące (łącznie co najmniej 360 godzin).
 • Projekt przewiduje staże zagraniczne w zakresie podnoszenia praktycznych umiejętności studentów.
 • Wnioskodawca posiada wyróżniającą ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej na co najmniej jednym prowadzonym kierunku studiów albo wyróżniającą ocenę instytucjonalną.
 • Organizacja staży wyłącznie na kierunku/ach studiów o profilu praktycznym.
 • Uczelnia objęta projektem, na dzień złożenia wniosku, prowadzi sformalizowaną i udokumentowaną, co najmniej 12 miesięczną, współpracę z pracodawcami w zakresie praktycznych elementów kształcenia.
 • Projekty w których podmiot, u którego przeprowadzany jest staż, wnosi wkład własny w wysokości co najmniej 5% wartości działań dotyczących  bezpośrednio staży.
 • Wnioskodawca posiada wyróżniającą ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej na każdym kierunku studiów, na którym będzie realizowany projekt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *