Konkurs na projekty współpracy ponadnarodowej – termin składania wniosków 11.09.2015.

UWAGA! konkurs PO WERprojekty

Centrum Projektów Europejskich ogłosiło konkurs na projekty z komponentem współpracy ponadnarodowej.

Termin składania wniosków to 11 września 2015 r. 

Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi, w obszarach tematycznych, w których organizowany jest konkurs:

 1. Temat 1: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
 2. Temat 2: Zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy z następujących grup: osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób powyżej 50 roku życia, kobiet, długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych.
 3. Temat 3: Zwiększenie liczby lub zakresu usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej lub zwiększenie poziomu wykorzystania tych usług przez podmioty administracji publicznej.
 4. Temat 4: Godzenie ról zawodowych i życia rodzinnego.
 5. Temat 5: Metody utrzymania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym zarządzanie wiekiem).
 6. Temat 6: Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie.
 7. Temat 7: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.

Przedmiotem konkursu są projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework. Projekt z komponentem ponadnarodowym realizowany poza Common Framework, to projekt, którego cele, produkty i rezultaty są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują wartość dodaną i efekty takiej współpracy. Projekt ten jest obowiązkowo realizowany w partnerstwie ponadnarodowym – partnerzy podpisują list intencyjny oraz umowę o współpracy ponadnarodowej, a jego efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania. Ten typ projektu jest realizowany w ramach konkursu ogłoszonego na poziomie krajowym, niezależnie od konkursu skoordynowanego na poziomie europejskim (Common Framework).
Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO WER. W szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego działania 4.3 „Wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi”

W ramach projektów współpracy ponadnarodowej, możliwe jest realizowanie kilku rodzajów działań współpracy w partnerstwie ponadnarodowym. W ramach niniejszego konkursu dopuszczone są cztery z nich, tj.:

 1. wypracowanie nowych rozwiązań we współpracy z partnerem zagranicznym i ich wdrożenie;
 2. transfer nowych rozwiązań i ich zaadaptowanie oraz wdrożenie;
 3. równoległe tworzenie nowych rozwiązań i ich wdrożenie;
 4. wymiana informacji i doświadczeń.

WARUNEK: partner (zagraniczny) i wnioskodawca (musi być partnerstwo ponadnarodowe) muszą mieć min 3 lata doświadczenia w obszarze merytorycznym projektu.

Jeśli któreś z Waszych pomysłów może się wpisują w te założenia to możemy się zagłębić w temat. Szczegóły konkursu, w tym regulamin są tu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *